Informace - obnovení výuky od 11. 5. 2020

Informace pro studenty 4. ročníků studijních oborů (Obchodní akademie, Cestovní ruch, Modelářství a návrhářství oděvů, Uměleckořemeslné zpracování skla), studenty 3. ročníků učebních oborů (Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel, Ošetřovatel, Malíř/Brusič skla) a studentů nástavbového studia (2.N a 3.D) o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách

Od 11. 5. 2020 bude škola znovu otevřena pro studenty výše uvedených ročníků a oborů. 
Pohyb žáků, spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky se bude řídit těmito principy:

Cesta do školy a ze školy 
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou 
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou. 
• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Organizovat shromáždění žáků ve skupinkách tak, jak budou následně společně ve třídách. 
• Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu). 
• Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. 
• Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. 
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 
• Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.


V budově školy 
• Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 
• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 
• Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat jednotlivé skupiny žáků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
• Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 
• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 
• Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. 
• Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod. 
• Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. 
• Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 
• Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. 
• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 
• Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.


Ve třídě 
• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 
• Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či absolutoria v konzervatořích. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 
• Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. 
• Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na závěrečnou nebo maturitní zkoušku, nebo absolutorium. 
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
• Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 
• Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) – například obrázek v příloze. 
• Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
• V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 
• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
    b) při protinádorové léčbě,
    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení. Prohlášení si stáhněte zde  userfiles/CESTNE PROHLASENI.pdf, vyplňte, podepište a přineste s sebou do školy. BEZ PODEPSANÉHO PROHLÁŠENÍ VÁM NEBUDE UMOŽNĚN VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY!!!!
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem. Prohlášení obsahuje:
• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 
• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Vzdělávací aktivity a skupiny žáků 
• Střední školy nebo konzervatoře zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky posledních ročníků střední školy nebo pro žáky 4. ročníků konzervatoří, a to za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku, nebo žáky posledních ročníků konzervatoře za účelem přípravy na absolutorium. 
• Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. 
• Obsah a formu všech vzdělávacích aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření. 
• Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy. 
• Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi (viz část Ve třídě). 
• Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či absolutoria v konzervatoři. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování 
• Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci praktického vyučování se aplikují stejně jako pro školu. 
• V tomto období bude umožněna realizace praktického vyučování pro žáky posledních ročníků zejména na školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku. 
• Počty žáků na jednoho učitele odborného výcviku se řídí nařízením vlády č. 211/2005 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání. 
• Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti – například kosmetické, 
kadeřnické, stravovací služby apod., a to ve vazbě na doporučení MZ (například odkaz zde) nebo jiných věcně příslušných resortů. 
• Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnící se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným využitím dezinfekce. 
• Minimalizují se úkony s vysokou fyzickou náročností, které případně vyžadují osobní hygienu sprchováním apod.

Specifická pravidla pro přípravu k získání řidičského oprávnění a svářečského průkazu
• Na základě usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 mohly od pondělí 27. dubna 2020 zahájit provoz také autoškoly za předpokladu splnění definovaných podmínek (viz odkaz zde). Od 11. května 2020 podle scénáře uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních je možná účast žáků středních nebo vyšších odborných škol výhradně pro účely přípravy na závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria. 
• Z uvedeného vyplývá, že od 11. května 2020 se umožňuje realizace praktické výuky (jízdy) žáků posledních ročníků v oborech vzdělání, které obsahují i povinnou přípravu za účelem získání řidičských oprávnění. 
• Souběžně bude umožněna praktická výuka žáků posledních ročníků za účelem získání svářečských oprávnění.

ROZVRH HODIN A ROZDĚLENÍ DO SKUPIN
Od 11. 5. bude obnovená výuka probíhat podle upraveného rozvrhu hodin v rozsahu min. 5 hodin denně se zaměřením na maturitní předměty/odborné předměty k ZZ - sledujte BAKALÁŘE

ROZVRH HODIN 4CR, 4MN, 3.O - 11. 5. - 15. 5. 2020

STRAVOVÁNÍ 
- provoz školní jídelny Zámek 116 bude probíhat od 11. 5. 2020

- provoz jídelny SŠRV (Táboritská) bude probíhat od 11. 5. 2020
- objednání stravy na pondělí 11. 5. je nutné provést do 7. 5. do 12:00 hodin na e-mail: peliasova@sostrebon.cz
- výdejní doba obědů je pro naši školu stanovena na 13:00 - 13:45

UBYTOVÁNÍ NA DM
- ubytování na DM je možné od neděle 10. 5. po předložení Prohlášení o bezinfekčnosti. Prohlášení si stáhněte zde userfiles/CESTNE PROHLASENI DM.pdfBez podepsaného prohlášení vám nebude umožněn vstup na domov mládeže!!! Zájemci o ubytování na DM Táboritská se nahlásí paní Turinské na:  lturinska@sostrebon.cz
- ubytování se řídí hygienicko epidemiologickými opatřeními  userfiles/ochrana_zdravi_DM.pdf

VĚŘÍM, ŽE VŠICHNI BUDETE DODRŽOVAT PŘEDEPSANÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A CHOVAT SE MAXIMÁLNĚ ZODPOVĚDNĚ!  

 

Partneři naší školy:

Prym Consumer Czech RepublicNetkatalog - ověřená firmaKagawa university JapanSchulzentrum GmündZemědělská škola – Pôdohospodárska školaELECsprutcamProjekt UNIV2trentoeatonSUPŠ BechyněOPVK
Kontakty | Soutěže | Projekty | Akce školy | Prodejna výrobků | PRO RODIČE | Školní jídelna | Sklářské sympozium
© OA, SOŠ a SOU Třeboň 2012
Webdesign inoWeb, tvorba webových stránek na zakázku
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím