menu
Vyhledat
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / Pro studium / O škole / GDPR

Zpracování osobních údajů

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: žáků, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců.

Škola vede Záznamy o činnostech zpracování, za které odpovídá, a to v písemné i elektronické podobě. Jsou k dispozici ve škole.

Škola plní svou informační povinnost správce osobních údajů tím, že na webových stránkách má vyvěšené Informace o zpracování osobních údajů.

Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:

 • splnění právní povinnosti správce,
 • veřejný zájem správce,
 • oprávněný zájem správce,
 • splnění smlouvy,
 • ochrana životně důležitých zájmů,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.

Zpracovává-li škola osobní údaje na základu veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: pkaninsky@sostrebon.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Petr Káninský, Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: pkaninsky@sostrebon.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Petr Káninský, Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, které správce o subjektu údajů zpracovává (čl. 15);
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů u správce (čl. 16);
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17);
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18);
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20);
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu správce (čl. 21);
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR (čl. 77).

Cookies – prohlášení pro návštěvníky webu
Prohlašujeme, že v rámci návštěvy tohoto webu nedochází z naší strany ke zpracování osobních údajů návštěvníků na základě cookies.

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7; gdpr@zvas.cz; tel. 608 057 836

kontaktní místo a doručovací adresa:  Komenského 2235, 390 02 Tábor

Informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu k nim, je možné získat po kontaktování osoby správce:

Jméno: Petr Káninský

Adresa: Vrchlického 567, 379 01 Třeboň Telefon: 389822150

e-mail: pkaninsky@sostrebon.cz

 

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout