menu
Vyhledat

Plán práce výchovného poradce

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÝCH PORADCŮ OA, SOŠ a SOU TŘEBOŇ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ŘEŠENÍ PROFESIONÁLNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ

 • informace o možnostech dalšího studia (nástavbového, pomaturitního, zjištění podmínek přijímacích zkoušek ke studiu do navazujících oborů)
 • pomoc při přípravě na případné přijímací zkoušky a při vyplňování přihlášek k dalšímu studiu
 • nabídky volných pracovních míst:
 • ve spolupráci s ÚP seznámit formou besed s problematikou zaměstnanosti regionu, možnostech uplatnění na trhu práce
 • koordinovat kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti
 • provádět individuální šetření k volbě následné vzdělávací cesty žáka
 • poskytovat v případě potřeby poradenství zákonným zástupcům
 • poskytovat informace o využití informačních služeb jednotlivých zaměstnavatelských institucí

PÉČE O ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 • sledovat legislativu týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • ve spolupráci s třídními učiteli seznámit příslušné pedagogy s problematikou těchto žáků
 • koordinovat a zprostředkovávat metodickou a odbornou pomoc v případě žáků doporučených k integraci
 • ve spolupráci s PPP, rodiči a příslušným vyučujícím dle platné legislativy se podílet na vypracování IVP, příp. Plánů pedagogické podpory, jejich vyhodnocování
 • dohlížet a koordinovat činnost se žáky, kteří mají IVP
 • podílet se na naplňování podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracovat s asistenty pedagoga
 • spolupracovat se školní psycholožkou

PÉČE O TALENTOVANÉ A MIMOŘÁDNĚ NADANÉ ŽÁKY

 • těmto žákům vytvořit optimální podmínky k rozvoji jejich talentu a nadání
 • motivovat tyto žáky k dosažení vyšších cílů
 • podpořit a směrovat využití jejich talentu k úspěšné reprezentaci OA, SOŠ a SOU Třeboň
 • zúročit jejich talent a nadání při další profesní orientaci
 • pomáhat s koordinací při realizaci krátkodobých zahraničních stáží
 • zprostředkovávat informace o nových metodách pedagogické diagnostiky
 • poskytovat informace o činnosti školy, poradenských zařízení v regionu, možnostech využívání jejich služeb žákům
 • shromažďovat odborné zprávy a informace
 • vést písemné záznamy dokumentující činnost VP

SPOLUPRÁCE S RODIČI (ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI) ŽÁKŮ

 • koordinovat přenos informací o chování, prospěchu a problémech žáků mezi třídním učitelem a ostatními zainteresovanými pedagogy a mezi třídními učiteli a rodiči (zákonnými zástupci)
 • koordinovat společný postup při řešení výchovných a prospěchových problémů žáků
 • poskytovat poradenskou činnost zákonným zástupcům zejm. při třídních schůzkách
 • poskytovat informace o nabídkách zaměstnání a možnostech dalšího vzdělávání
 • poskytovat odborné individuální porady rodičům při řešení výchovných a výukových problémů
 • pomoc při zprostředkování odborných služeb psychologa, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, případně dalších specializovaných pracovišť

SPOLUPRÁCE S  ŽÁKY ŠKOLY

 • řešit prospěchové, výchovné a osobní problémy žáků formou individuálních pohovorů, skupinových pohovorů, v krajním případě přes „schránku důvěry“
 • v případě nutnosti zajišťovat odborné služby psychologa, PPP, SVP
 • podporovat aktivní a plnohodnotné využití volného času žáků

PROTIDROGOVÁ VÝCHOVA A PREVENCE, VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

 • uplatňovat preventivní program školy
 • úzce spolupracovat s odborně školenými metodiky protidrogové prevence na naší škole
 • zajišťovat vhodné protidrogové akce a přednášky
 • v případě potřeby spolupracovat s centrem protidrogové prevence v Českých Budějovicích, Meta J. Hradec, PPP J. Hradec a dalšími institucemi
 • zajišťovat výchovné akce ke zdravému životnímu stylu
 • podporovat aktivní využití volného času žáků
 • zajišťovat přednášky zaměřené na rodinnou výchovu, právní vědomí žáků, matematickou gramotnost

SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI ZAŘÍZENÍMI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

 • PPP v Českých Budějovicích – tel. Mgr. P. Vácha 725 957 587
 • PPP – pracoviště Jindřichův Hradec – Mgr. T. Elian, 384 388 133
 • SVP, Vltavské nábřeží 5, České Budějovice
 • PPP v jednotlivých městech dle potřeby
 • JU - Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, možnost odborných konzultací
 • Policie ČR, Městská Policie Třeboň

SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM PRÁCE

 • kontaktní adresa: ÚP J. Hradec, Janderova 147, J. Hradec
 • kontaktní adresa: ÚP Třeboň, Svobody 1012, Třeboň
 • zajištění besedy a přednášky o možnostech uplatnění na trhu práce pro závěrečné ročníky

NÁBOROVÉ AKCE NA OA, SOŠ a SOU TŘEBOŇ

 • zabezpečovat jednání s rodiči a zákonnými zástupci zájemců o studium na naší škole
 • spolupracovat při náborových akcích s výchovnými poradci na základních školách
 • spolupracovat při reprezentaci naší školy na burzách, příp. ve sdělovacích prostředcích
 • spolupracovat při tvorbě propagačních materiálů

SPOLUPRÁCE S VÝCHOVNÝMI PORADCI

 • pravidelně se setkávat s výchovnými poradci základních škol a středních škol

 

Ing. Ivana Kostelecká, Mgr. Petra Eliášová
výchovní poradci

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout